NAMA DOKTER SUB SPESIALIS JADWAL PRAKTEK JAM PRAKTEK
Arifah Nur Istiqomah, dr., SpKJ(K) Psikiatri Umum dan Adiksi Senin 08:00 sd 15:00
Bella Patriajaya, dr., Sp.KJ., MARS Psikiatri Umum Jumat 08:00 sd 15:00
HRM. Haryadi K, dr., SpKJ Psikiatri Umum Selasa 08:00 sd 15:00
Lucky Saputra, dr, Sp.KJ(K), M.Kes Psikiatri Umum dan Adiksi Kamis 09:00 sd 15:00
Lynna Lidyana, dr, Sp.KJ Psikiatri Umum Kamis 08:00 sd 15:00
Santi Andayani, dr., SpKJ Psikiatri Umum Senin 08:00 sd 15:00
Teddy Hidayat, dr., SpKJ (K) Psikiatri Umum dan Adiksi Jumat 08:00 sd 15:00
Shelly Iskandar, dr., SpKJ Psikiatri Umum Selasa 08:00 sd 15:00
Tuti Kurnianingsih, dr., SpKJ Psikiatri Umum Senin 08:00 sd 15:00
Veranita Pandia, Dr., dr., SpKJ(K), M.Kes Psikiatri Umum, Anak dan Remaja Rabu 08:00 sd 15:00

*Sistem On Call