NAMA DOKTER SUB SPESIALIS JADWAL PRAKTEK JAM PRAKTEK KETERANGAN
Dentakusuma drg., SpKGA Pediatrik Senin sd Jumat 07:30 sd 15:00 on call
Dewi Vindani drg.,Sp.Pros Prostodontia Senin sd Jumat 07:30 sd 15:00 on call
Etty Sofia MA, drg., SpKGA Pediatrik Senin sd Jumat 07:30 sd 15:00 on call
Gusriani, drg., Sp.Perio Periodontia Senin sd Jumat 07:30 sd 15:00 on call
Helmi Siti Aminah, drg.,Prosto Prostodontia Senin sd Jumat 07:30 sd 15:00 on call
Irna Sufiani, Dr., drg., Sp.PM Penyakit Mulut senin, selasa dan kamis 07:30 sd 15:00 on call
Laili Aznur, drg., SpKG Konservasi gigi Senin sd Jumat 07:30 sd 15:00 on call
Lia Dahliana, drg., Sp.Orto Ortodontia Senin sd Jumat 07:30 sd 15:00 on call
Tenny Setiani, drg., M.Kes., Sp.PM Penyakit Mulut Rabu dan jumat 07:30 sd 15:00 on call
Tirza Rizany, drg., Sp.KG Konservasi gigi Senin sd Jumat 07:30 sd 15:00 on call