NAMA DOKTER SUB SPESIALIS JADWAL PRAKTEK JAM PRAKTEK
Asri A,drg., SpBM. Kamis 08:00 sd 13:00
Melita S, drg., SpBM Jumat 08:00 sd 13:00
Seto A, drg., SpBM Senin dan Rabu 08:00 sd 13:00
Winarno, drg., SpBM Selasa 08:00 sd 13:00

                                                    
* Sistem On Call