NAMA DOKTER SUB SPESIALIS JADWAL PRAKTEK JAM PRAKTEK
Asri A,drg., SpBM. Rabu 09:00 sd 12:00
Eka Marwansyah, drg.,SpBM Kamis 09:00 sd 12:00
Melita S, drg., SpBM Senin 09:00 sd 12:00
Seto A, drg., SpBM Selasa 09:00 sd 12:00
Winarno, drg., SpBM Jumat 09:00 sd 12:00

                                                
* Sistem On Call