NAMA DOKTER SUB SPESIALIS JADWAL PRAKTEK JAM PRAKTEK KETERANGAN
Asri A,drg., SpBM. Kamis 09:00 sd 12:00 on call
Eka Marwansyah, drg.,SpBM jumat 09:00 sd 12:00 on call
Melita S, drg., SpBM Selasa 09:00 sd 12:00 on call
Seto A, drg., SpBM Rabu 09:00 sd 12:00 on call
Winarno, drg., SpBM Senin 09:00 sd 12:00 on call